Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

سیستم کنترل هوشمند نور بالا

در زمان روشن بودن چراغ های جلو، این سیستم به صورت دائم به رصد آشیائی که از رو به رو به خودرو نزدیک می شوند می پردازد و با توجه به پوشش 150 متری نور بالای خودرو جهن عدم مزاحمت برای راننده در حال گذر نسبت به تغییر نور بالا به نور پایین اقدام می نماید.

Intelligent High beam Control – IHC