Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

رادار نقطه کور

رادار نقطه کور با استفاده از ترکیب تجهیزاتی مانند رادارها و دوربین های نصب شده بر روی خودرو با اسکن فواصل طولی خودرو با سایز خودروهای هم مسیر با آن اقدام مینماید. در صورت وجود وسیله نقلیه ای در نقطه کور خودرو نسبت به اعلام هشدار با روشن شدن نقاط زرد رنگ بر روی آینه جانبی همان سمت افدام می نماید. اگر خودرو مذکور از حدی به خودرو نزدیکتر گردد سیستم BSD اقدام به اعلام هشدار صوتی نیز مینماید.

Blind Spot Detection – BSD