• تلفن: 07138325000
  • ايميل: info@delafkarco.com
  • ساعات کاري: 08:00-20:00

همکاری با ما

نام و نام خانوادگی :
نام پدر :
شماره ملی :
محل صدور :
تاریخ تولد :
مذهب :
وضعیت نظام وظیفه :
محل سکونت :
آیا در حال حاضر در مشاغل مرتبط با این شغل هستید :
محل کار :
چرا مایلید شغل فعلی خود را ترک کنید :
تحصیلات :
آیا در حال به تحصیل اشتغال دارید :
نام آموزشگاه :
رشته تحصیلی :
آیا در صورت لزوم حاضر به خدمت در هر نوبت کاری هستید :
زبان های خارجی که میدانید :
میزان تسلط به زبان های فوق :
سوابق کار :
شماره تماس :
ایمیل :