در سال 2022، با راه اندازی رسمی کارخانه خودروهای هوشمند متصل به آینده چری، بهبود کلی فناوری، محصولات و برند، عرضه محصولات جدید از جمله OMODA 5، و همچنین ارتقای بیشتر توسعه سازگار محصولات و تلاش های جهانی سازی چری، حجم فروش گروه چری وارد مرحله جدیدی خواهد شد.